BAFIA Act 2073 GK

BAFIA ACT 2073

1) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो?

→वि सं 2074 बैशाख 10 गते

2) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारणा गरेको शेयरधनि हुनु पर्दछ?

→ 1%

3) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर पूजीको विभाजित अंशलाई के भनिन्छ?

→ शेयर

4) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई के भनिन्छ?

→शेयरधनि

5) मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धी ऋणीमै कायम राखी सोको धितोमा बैंक वा वित्तीय संस्था ऋणीबीच सम्झौता भई प्रबाह गरिएको कर्जालाई के भनिन्छ?

हाइपोथिकेसन कर्जा

6) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना लागि पूर्व स्वीकृति लिन निवेदन दिने व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको भए सो फुकुवा भएको कति अवधि व्यतित हुनुपर्ने व्यवस्था ?

३ वर्ष

7) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूजीको कम्तिमा कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्रि वितरण गर्नको लागि छुटाउनु पर्दछ?

→30%

8) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको लागि कति प्रतिशत शेयर छुट्याउन सक्ने व्यवस्था ?

→ 0.5%

9) बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरि संस्थापक शेयर समुहको स्वामित्व कति प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरि बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समुहमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था ?

51%

10) कस्ता बैंकको हकमा कम्तिमा 30 प्रतिशत शेयर स्वामित्व सर्वसाधारण समूहमा रहनु पर्ने व्यवस्था आवश्यक पर्दैन?

नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंक

11) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तिमा कति अवधि नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्रि गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाइदैन?

→5 वर्ष

12) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कतिजना सञ्चालकहरु रहने व्यवस्था ?

कम्तिमा 5 र बढीमा 7 जना

13) सञ्चालकको कार्यकाल कति अवधिको हुने व्यवस्था ?

बढीमा 4 वर्ष

14) सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनु पर्दछ?

25 वर्ष

15) सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नु पर्ने व्यवस्था ?

कम्तिमा १२ पटक ( दुई बैठक बीचको फरक साठी दिनभन्दा बढी हुने छैन)

16) सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कम्तिमा कति सञ्चालक उपस्थित हुनु पर्दछ?

कम्तिमा 51%

17) बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने कार्यन्यवन गर्ने कार्य कस्ले गर्दछ?

सञ्चालक समिति

18) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको एक पटकमा दिने नियुक्तिको पदावधि कति वर्ष हुन्छ?

4 वर्ष

19) कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति कस्ले गर्दछ?

सञ्चालक समिति

20) कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको बढीमा कति पटक सम्म उक्त पदमा नियुक्त हुन पाउदछ?

2 पटक

21) कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित को प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ?

सञ्चालक समिति

22) बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्युनतम चुक्ता पूँजी त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको कारोबार तथा कार्यक्षत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कति वर्गमा वर्गीकरण गरि सोहि बमोजिमको इजाजतपत्र दिने गर्दछ?

4 वर्ग ( क,ख,ग, र घ वर्ग, पूर्वाधार विकास बैंक वा कुनै पनि वर्गमा समावेस नहुने)

23) बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्युनतम चुक्ता पूँजी कस्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ?

नेपाल राष्ट्र बैंक

24) राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनि वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजीको बढीमा कति प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ?

15%

25) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति,फर्म,कम्पनि वा संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजीको कति प्रतिशतभन्दा कम हुने गरि मात्र हुने लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था ?

1%

26) बैंक वा वित्तीय संस्थाले साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पूजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तिमा कति प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्छ?

10%

27) बैंक वा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नु अघि कसको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था ?

नेपाल राष्ट्र बैंक

28) बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र आफ्नो वासलात तथा नाफानोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ?

3 महिना

29) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा कति सदस्य भएको लेखा परिक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ?

 3 सदस्य

30) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वालसात,नाफानोकासन हिसाब लगाएतका वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाचा तरिका अनुसार तयार गरि अर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अबधिभित्र बहाय लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ?

 4 महिना

31) तोकिएको अवधिभित्र लेखापरिक्षण गराउन नसक्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मनासिब कारण खोलि लेखापरीक्षण गराउने म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले बढीमा कति अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ?

 2 महिना

 32) लेखापरिक्षकको नियुक्ति कस्ले गर्दछ? →साधारण सभाले 33) साधारण सभाले एउटै लेखापरिक्षकलाइ लगातार कति पटकभन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्त गर्न सक्दैन?

 3 पटक

What’s your Reaction?
+1
4
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt