BAFIA 2073

BAFIA Act 2073 GK

BAFIA ACT 2073 1) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? →वि सं 2074 बैशाख 10 गते 2) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारणा गरेको शेयरधनि हुनु पर्दछ? → 1% 3) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार …

BAFIA Act 2073 GK Read More »

BAFIA Act 2073 MCQ Set 2

Loksewa BAFIA Act 2073 Mcq Set for NRB ,ADBL, NBL& Private banks Prasasan Sewa Level-3/4/5 Exam लोक सेवा BAFIA Act 2073 Mcq Set for NRB, ADBL, NBL& Private banks, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-3/4/5  कनिष्ठ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा.

BAFIA Act 2073 MCQ Set 1

Loksewa BAFIA Act 2073 MCQ Set for NRB ,ADBL, NBL& Private banks Prasasan Sewa Level-3/4/5 Exam लोक सेवा BAFIA Act 2073 Mcq Set for NRB, ADBL, NBL& Private banks, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-3/4/5  कनिष्ठ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. Most Important BAFIA GK: Download

Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt