ADBL FREE EXAM

ADBL Online Exam Set 6

Loksewa Aayog Agricultural Development Bank (ADBL) Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा.

Banking GK Set 17

Loksewa Aayog (ADBL) & RBB Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. To Join Live Classes of ADBL Level 4 at Rs: 2500 & RBB at Rs: 4000 Full Course with notes Contact 9804371177 or 9863004363.

Banking GK Set 12

Loksewa Aayog Agricultural Development Bank (ADBL) & RBB Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. To Join Live Classes of ADBL Level 4 at Rs: 2500 & RBB at Rs: 4000 Full Course with notes Contact 9804371177 or 9863004363.

Banking GK Set 11

Loksewa Aayog Agricultural Development Bank (ADBL) & RBB Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. To Join Live Classes of ADBL Level 4 at Rs: 2500 & RBB at Rs: 4000 Full Course with notes Contact 9804371177 or 9863004363.

ADBL Online Exam Set 9

Loksewa Aayog Agricultural Development Bank (ADBL) Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा.

ADBL Online Exam Set 8

Loksewa Aayog Agricultural Development Bank (ADBL) Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा.

Company Act 2064

Company Act 2064 NBL, ADBL, NRB Company Act 2064: Download MCQ Company Act 2064 Mcq Set for NRB ,ADBL, NBL& Private banks Prasasan Sewa Level-3/4/5 Exam लोक सेवा BAFIA Act 2073 Mcq Set for NRB, ADBL, NBL& Private banks, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-3/4/5  कनिष्ठ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा.

NBL Gold Tester Online Exam Set 17

Loksewa Nepal Bank Limited(NBL) Prasasan Sewa Level-3/4/5 Exam लोक सेवा नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-3/4/5  कनिष्ठ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा.To Join Live Classes of Gold Tester at Rs: 1500 Full Course with notes then click on this link:https://bit.ly/3mihRnF: Teacher: B & B Class ( Youtuber ) or Join whatsapp::https://bit.ly/3yup4n2

BAFIA Act 2073 GK

BAFIA ACT 2073 1) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 को प्रमाणीकरण कहिले भएको थियो? →वि सं 2074 बैशाख 10 गते 2) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार वित्तीय स्वार्थ हुनलाई कति प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व धारणा गरेको शेयरधनि हुनु पर्दछ? → 1% 3) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 अनुसार …

BAFIA Act 2073 GK Read More »

BAFIA Act 2073 MCQ Set 2

Loksewa BAFIA Act 2073 Mcq Set for NRB ,ADBL, NBL& Private banks Prasasan Sewa Level-3/4/5 Exam लोक सेवा BAFIA Act 2073 Mcq Set for NRB, ADBL, NBL& Private banks, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-3/4/5  कनिष्ठ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा.

Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt