RBB Pre Test Set 23

232
Created on

RBB Level 4 Pre Test Set 23

Loksewa Aayog (ADBL) & RBB Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. To Join Live Classes of ADBL Level 4 at Rs: 2500 & RBB at Rs: 4000 Full Course with notes Contact 9804371177 or 9863004363.

1 / 25

Which order is correct for share capital?

2 / 25

Which is the central bank of India?

3 / 25

2078 असार मसान्त सम्म नेपालमा "क" वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या कति रहेका छन्?

4 / 25

Who is the 5th Governor of NRB?

5 / 25

प्रतिज्ञापत्रमा कति पक्षहरु हुन्छन् ?

6 / 25

When was SWIFT Established?

7 / 25

Select the correct answer after considering the following points.

A) All kinds of mistakes can be identified by the trial balance.

B) Trial balance is a list of all accounts of the particular time period

8 / 25

वासलातको दायित्वतर्फ कुन कुरा समेदिदैन ?

9 / 25

संगठनमा छड्के सञ्चार कस्तो हुन्छ?

10 / 25

Decision making is necessary for the organization where there is:

11 / 25

The work of planning, coordinating, and motivating for the specific purpose of the office can be defined as office management. Who said this?

12 / 25

Which of the following is correct to convert fraction 7/10 into decimal?

13 / 25

The winner of Miss universive 2021 belong to which country?

14 / 25

Which of the following is Nepal’s largest trading partner?

15 / 25

Which one of the given is recorded on the liabilities side of the Balance sheet?

16 / 25

When was WTO established?

17 / 25

नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो

18 / 25

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य कुन मितिमा भएको हो ?

19 / 25

नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार २०७७ कसले प्राप्त गरे ?

20 / 25

नेपालको संविधान, २०७२ मा बालबालिकाको हक अन्तर्गत निम्नमध्ये कुन व्यवस्था छैन ?

21 / 25

Which shortcut key do you use to double-space paragraphs?.

22 / 25

संयुक्त राष्ट्रसंघको 75th महासभा कहिले सुरु भई कहिले समपर्ण भयो ?

23 / 25

सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग ऐन २०६४ को कति परिच्छेदमा ग्राहकको पहिचान तथा कारोवार सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ।

24 / 25

तल दिइएका मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम भुक्तानीका लागि प्रयोग कुन हुन् ?

25 / 25

Which one of the given is input devices?

Your score is

0%

What’s your Reaction?
+1
28
+1
3
+1
6
+1
6
+1
1
+1
6
Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt